Členovia

Členmi združenia pre onkológiu môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré sa stotožňujú s hlavným poslaním a cieľmi združenia a ktoré chcú svojou aktívnou činnosťou prispieť k ich plneniu.

Podmienkou získania členstva združenia je spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť a odporúčanie aspoň troch členov združenia. O prijatí za člena združenia rozhoduje každoročné valné zhromaždenie na základe písomnej prihlášky žiadateľa.

Združenie pre onkológiu združuje dnes najmä zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich na rôznych onkologických pracoviskách, ako aj ďalšie osoby pôsobiace v napr. oblasti ekonómie a práva, ktorým nie je situácia v zdravotníctve ľahostajná.