Identifikačné údaje:

názov: Združenie pre onkológiu
právna forma: občianske združenie
sídlo: Heydukova 10, 812 50 Bratislava
e-mail: info@preonkologiu.sk
IČO: 42137161
DIČ: 2022737024
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s
č. účtu/IBAN: SK96 0900 0000 0006 3343 8248
BIC: GIBASKBX
štatutárny zástupca: MUDr. Miroslav Klačko, PhD., predseda
                                klacko@preonkologiu.sk
                                0902 047 877